Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính

Salary: Negotiable

Location: Trường Đại học Văn Lang

Team: Accounting

Application deadline: 01/01 — 30/04/2024

Job Description

Trường Đại học Văn Lang đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Chuyên viên Kiểm soát Tài chính làm việc tại cơ sở Quận Bình Thạnh hoặc Quận Gò Vấp. Vị trí này sẽ đảm nhận các chức năng công việc như sau:

A. CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC

1. Thẩm định và tổng hợp ngân sách

 • Chịu trách nhiệm rà soát, làm rõ và phản biện ngân sách với các Đơn vị trong Tập đoàn, đảm bảo ngân sách phù hợp với dự báo tình hình hoạt động kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu KPI chính theo kỳ vọng của Ban lãnh đạo;
 • Tổng hợp ngân sách toàn Tập đoàn và đánh giá các chỉ tiêu KPI chính.

2. Kiểm soát

 • Tiền kiểm chi phí hoạt động, đề nghị mua hàng có trong ngân sách đã được phê duyệt đầu năm;
 • Kiểm soát thực chi xây dựng cơ bản theo ngân sách dự toán đã được phê duyệt.
 • Kiểm tra các tài khoản hạch toán trên đề xuất mua sắm đảm bảo sử dụng đúng nhóm phí ngân sách;
 • Rà soát quy trình hoạt động phần mềm của Tập đoàn đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị tài chính. Ví dụ: tuân thủ phân quyền duyệt chi, tuân thủ các quy trình, quy định của Tập đoàn.

3. Báo cáo quản trị

 • Rà soát báo cáo quản trị hàng tháng của từng Đơn vị, đảm bảo doanh thu, chi phí được ghi nhận đúng và đủ trong kỳ , đúng bản chất quản trị;
 • Hợp nhất báo cáo quản trị toàn Tập đoàn;
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng Đơn vị và toàn Tập đoàn so với ngân sách;
 • Các báo cáo phân tích kết quả hoạt động chi tiết khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

4. Phân tích, đánh giá hiệu quả hoat động dự án đầu tư

 • Xây dựng phương án kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư.

5. Hỗ trợ và hợp tác

 • Hỗ trợ TP KSTC trong việc làm đầu mối liên lạc với các phòng ban trong Tập đoàn xử lý các công việc, các triển khai hệ thống, phần mềm liên quan đến phòng Tài chính kế toán;
 • Các công việc khác theo sự phân công của GĐTC và TP KSTC.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty Đa quốc gia.

3. Kiến thức/ kỹ năng liên quan

 • Phân tích và xử lý số liệu;
 • Năng lực giải quyết vấn đề, quản lý công việc;
 • Giao tiếp tốt, trung thực;
 • Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt;
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, các phần mềm văn phòng đặc biệt là Excel, BI;
 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit